Aktiivsed hanked

Ootame hinnapakkumisi Kiiu aleviku joogiveetorustiku rekonstrueerimise projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.. Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 06.09.2017.

Palume esitada hinnapakkumine „Kiiu aleviku joogiveetorustiku rekonstrueerimine“ projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.

Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus sisaldab:

  • Kiiu aleviku joogiveetorustiku rekonstrueerimise projekteerimise ja ehitustööde hanke läbiviimist e-menetlusena riigihangete keskkonnas, sh pakkujatega suhtlemist, vajalike otsuste ja korralduste ettevalmistamist;
  • ehitustöödele omanikujärelevalve teenuse osutamist;
  • Tellija esindamist ehitustööde perioodil kuukoosolekutel, maksedokumentide ettevalmistamine SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus;
  • Tellija esindamist SA-ga Keskkonnainvesteeringute Keskus suhtlemisel, sh vajalike kuludokumentide koostamist, muudatuste menetlemist ja lõpparuande koostamist;
  • Tellija esindamist Kiiu aleviku joogiveetorustiku rekonstrueerijaga peale lepingu sõlmimist ja tarnitud materjalide tehnilistele tingimustele vastavuse kontrollimist;
  • Sihtfinantseerimise lepingute sõlmimise tähtaeg on 20.12.2017;
  • Projekti elluviimise lõpptähtaeg on 04.09.2018

Kiiu alevikus Tehnopargi ja Katusekivitehase piirkonnas on veetorustik rajatud 40 aastat tagasi ning on käesolevaks hetkeks amortiseerunud. Torustik on malmist ning esineb palju lekkeid ja purunemisi. II astme veemahutist võetud proov vastab joogiveekvaliteedi nõuetele, kuid probleeme esineb amortiseerunud torustikust pärineva raua ja mangaani osas tarbijate juures (esineb ülenormatiivset rauda ja mangaani). Analüüsidest selgub, et vana osa tarbijate juures ületab nii raua kui ka mangaani sisaldus piirkontsentratsioone.

Projekti eesmärgiks on rekonstrueerida Kiiu aleviku Tehnopargi ja Katusekivitehase piirkonna joogiveetorustik (ligikaudu 2100 meetrit) ning tagada elanikele joogivee kvaliteedinõuetele vastav joogivesi. Lisaks vähendada toorvee pumpamise mahtusid ja seeläbi põhjaveevarusid säästa.

Hinnapakkumise koostamisel tekkivate küsimuste korral ja lisaandmete soovi korral pöörduda meiliaadressile info@kuusalusoojus.ee.

Palume esitada hinnapakkumine hiljemalt 06.09.2017 meiliaadressile info@kuusalusoojus.ee

 

Ootame hinnapakkumisi Valkla küla kahele kortermajale ühe 50 ie reoveepuhasti tarnimiseks. Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 31.08.2017.

Valkla küla Ojakalda (35201:001:0050) ja Sirelilehe (35201:001:0051) kinnistute korruselamud paiknevad Harjumaal Kuusalu vallas Valkla külas Vana-Narva maantee ääres, põhja pool teed.
Ehitusprojektiga lahendatakse Valkla küla Ojakalda ja Sirelilehe kinnistutel paiknevate kahe korruselamu reovee puhastamine Sirelilehe kinnistule projekteeritavas kompaktpuhastis.
Reovee kompaktpuhasti reostuskoormus on 50 ie ja reoveepuhastis puhastatakse ainult kahes korruselamus tekkiv olmereovesi.

Korruselamutes tekkiv arvutuslik reovee kogus: Qmax = 5,5 m³/d (110 l/ie x d). Max reostuskoormus: 50 ie (ie – inimekvivalent, 1 ie = 60 g BHT7/d), Rmax = 3,6 kg BHT7/d.
Uue reoveepuhasti ehitamise eesmärk on korruselamutes tekkiva reovee puhastamine nii, et heitvesi vastab Eesti Vabariigi seadusandluse ja EL asulareovee puhastamise direktiiviga 91/271/EC seatud tingimustele saasteainete suurima lubatud piirsisalduse osas. Hinnapakkumine peab sisaldama reoveepuhasti seadmete tarnet ja paigalduse juhendit. Juhendi võib asendada paigaldustööde kohapealse juhendamisega. Komplekti peab kuuluma oluliste häirete edastamine (sh. biopuhasti vahetus läheduses oleva reoveepumpla taseme ja pumpade häired) SMS teel.  Pakkumine ei pea sisaldama paigaldust. Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 31.08.2017.

Lisainfo saamiseks palume saata küsimused aadressile kalle@kuusalusoojus.ee.

Objektiga tutvumiseks soovitame aeg eelnevalt kokku leppida.

 

Ootame hinnapakkumisi Kolgaküla kahele kortermajale ühe 60 ie reoveepuhasti tarnimiseks. Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 31.08.2017.

Kolgaküla küla korruselamute Päästeotsa kinnistu (42301:002:1470) paikneb Harjumaal Kuusalu vallas Kolgaküla külas Liiapeksi-Loksa ja Kolgaküla-Kemba teede ristmiku juures paremal pool ristmikku.
Ehitusprojektiga lahendatakse Kolgaküla küla korruselamute Päästeotsa kinnistul (42301:002:1470) paiknevate kahe korruselamu reovee puhastamine Päästeotsa kinnistule projekteeritavas kompaktpuhastis.
Reovee kompaktpuhasti reostuskoormus on 60 ie ja reoveepuhastis puhastatakse ainult kahes korruselamus tekkiv olmereovesi.
Korruselamutes tekkiv arvutuslik reovee kogus: Qmax = 6,6 m³/d (110 l/ie x d). Max reostuskoormus: 60 ie (ie – inimekvivalent, 1 ie = 60 g BHT7/d), Rmax = 3,6 kg BHT7/d.
Uue reoveepuhasti ehitamise eesmärk on korruselamutes tekkiva reovee puhastamine nii, et heitvesi vastab Eesti Vabariigi seadusandluse ja EL asulareovee puhastamise direktiiviga 91/271/EC seatud tingimustele saasteainete suurima lubatud piirsisalduse osas. Hinnapakkumine peab sisaldama reoveepuhasti seadmete tarnet ja paigalduse juhendit. Juhendi võib asendada paigaldustööde kohapealse juhendamisega. Komplekti peab kuuluma oluliste häirete edastamine (sh. biopuhasti vahetus läheduses oleva reoveepumpla taseme ja pumpade häired) SMS teel. Pakkumine ei pea sisaldama paigaldust. Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 31.08.2017.

Lisainfo saamiseks palume saata küsimused aadressile kalle@kuusalusoojus.ee.

Objektiga tutvumiseks soovitame aeg eelnevalt kokku leppida.