Aktiivsed hanked

Ootame hinnapakkumisi Pudisoo küla puurkaev-pumpla ja veetorustiku rajamise projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse osutamiseks. Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 06.10.2017.

Palume esitada hinnapakkumine „Pudisoo küla puurkaev-pumpla ja veetorustiku rajamine“ projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.

Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus sisaldab:

  • Pudisoo küla puurkaev-pumpla ja veetorustiku rajamine projekteerimise ja ehitustööde hanke läbiviimist e-menetlusena riigihangete keskkonnas, sh pakkujatega suhtlemist, vajalike otsuste ja korralduste ettevalmistamist;
  • ehitustöödele omanikujärelevalve teenuse osutamist;
  • Tellija esindamist ehitustööde perioodil kuukoosolekutel, maksedokumentide ettevalmistamine SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus;
  • Tellija esindamist SA-ga Keskkonnainvesteeringute Keskus suhtlemisel, sh vajalike kuludokumentide koostamist, muudatuste menetlemist ja lõpparuande koostamist;
  • Tellija esindamist Pudisoo küla puurkaev-pumpla ja veetorustiku rajajaga peale lepingu sõlmimist ja tarnitud materjalide tehnilistele tingimustele vastavuse kontrollimist;
  • Omanikujärelevalve teenuse osutamist vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrusele nr 80 “Omanikujärelevalve tegemise kord”.
  • Sihtfinantseerimise lepingu sõlmimise tähtaeg on 20.12.2017;
  • Projekti elluviimise lõpptähtaeg on 04.09.2018

Pudisoo küla Kivi-Sepa kinnistule rajatakse puurkaev-pumpla, mis koosneb soojustatud tehnohoonest, puurkaevust, tehnoloogilistest seadmetest, mahutist ja vajalikust torustikest ning armatuurist. Samuti on ette nähtud rajada veetorustikud Kivi-Sepa kinnistule rajatavast puurkaev-pumplast 25 kinnistuni. Lisaks tehakse ühendus Uus-Koobaste elamupiirkonna torustikega tagamaks ka sealsele elanikkonnale kvaliteetne joogivesi. Veetorustikud rajatakse läbimõõduga De40-De63 PE PN10 survetorust.

Projektijuhi ülesandeks on hankedokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimise, maksedokumentide ülevaatamine ja maksetaotluste ettevalmistamine KIKAS keskkonnas, aruandluse koostamine ning üldine tellija esindamine projekti elluviimisel. Pudisoo külas joogiveetorustiku ja puurkaev-pumpla ehitustööde omanikujärelevalve teenust tuleb osutada vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrusele nr 80 “Omanikujärelevalve tegemise kord”.

Projekti tulemusena saavad kõik Pudisoo küla elanikud tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett. Joogivee võimaluse tagamine mõjub positiivselt küla arengule.

Hinnapakkumise koostamisel tekkivate küsimuste korral ja lisaandmete soovi korral pöörduda meiliaadressile info@kuusalusoojus.ee.

Palume esitada hinnapakkumine hiljemalt 06.10.2017 meiliaadressile info@kuusalusoojus.ee